Знаете ли какво е Общоевропейска референтна рамка на езиците?

Начало Новини Знаете ли какво е Общоевропейска референтна рамка на езиците?
Знаете ли какво е Общоевропейска референтна рамка на езиците?
Знаете ли какво е Общоевропейска референтна рамка на езиците?


Общоевропейската референтна езикова рамка е ориентир, който се изполва за описание на постиженията на изучаващите чужди езици Европа. Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен метод за обучение и оценка, който се отнася са всички езици в Европа. През ноември, 2001 година, с резолюция на Съвета на Европа се препоръчва използването на чуждоезиковата рамка и въвеждане на системи за проверка на чуждоезиковите умения.

Съществуват 6 референтни нива на владеене на чужд език, които са приети като европейски стандарт за класификация. Най-ниското ниво е А1 - начинаещ във владеенето на чужд език, следват А2, B1, B2, C1, и С2. Последното ниво, доказва професионално владеене на чуждият език.

Казано по друг начин, всеки един езиков изпит, който познавате в Европа е приравнен към тези нива. Ако трябва да представим примери, нека започнем с популярни изпити по англиийски език, тези на Cambride- First Certificate of English (FCE), Certificate of Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE).

FCE - се приравнява на ниво В2 от Европейската езикова рамка
CAE-  се приравнява на ниво С1 от Европейската езикова рамка
CPE-  се приравнява на ниво С2 от Европейската езикова рамка

Ако трябва да дадем примери с популярни изпити по немски език, то:

Start Deutsch 1 & 2 - се приравняват съответно на нива А1 и А2 от Европейската референтна езикова рамка и доказват владеене на немски език на сравнително ниско ниво.
ZD /Zertifikat Deutsch/ - е приравнен на ниво В1 от Европейската рамка
telc Deutsch B2 - отговаря на ниво В2
telc Deutsch C1 - отговаря на ниво С1
TestDaf - се води ниво С1 +, като на места го приемат дори и като доказателство за професионално владеене на немски език на ниво С2

Подобни примери могат да се дадат и с много други изпити, за останалите езици в рамките на ЕС.

Пример:
Испанец отива във Франция за да работи и казва, че знае френски. Показва някакъв сертификат взет в Испания, който обаче не е познат за французите. Как те могат да разберат, дали испанеца наистина знае френски език и то на необходимото ниво, за да започне определена работа?

Разбира се, на испанеца могат да бъдат организирани допълнителни препитвания, изпити, интервюта и т.н., но за да се избегнат трудностите в такива ситуации, които се случат все по-често поради свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз, всеки езиков сертификат трябва да има обозначено въхи себе си - едно от референтните нива на Европейската езикова рамка. Когато на един сравнително непопулярен изпитен сертификат, вече стой В1, В2, С1 или С2, то вече за всички е ясно, какво точно ниво на владеене на съответният език, доказва този сертификат.

Какво означава всяко ниво:
А1    Може да разбира и използва познати, всекидневни изрази и основни фрази. Може да представя себе си и другите и да задава и отговаря на лични въпроси, като например, къде той / тя живее; хората, които той / тя познава и други подобни. Може да общува трудно и то при условие, че събеседникът говори бавно и отчетливо и е готов да помогне.

A2    Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с  основна и семейна информация, пазаруване, местоположение, работа. Може да общува по теми свързани с ежедневни, рутинни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати въпроси. Може да опише с прости думи и изрази своето минало и непосредственото си обкръжение, може да задава въпроси по теми свързани с неща от първа необходимост.  

В1   Може да разбира основните елементи на ясна реч по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време и т.н. Може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в страна, където се говори съответният език. Може да напиша лесен, свързан текст по теми, които са познати или от личен интерес. Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и може накратко да представи обяснения и причини за своите мнения или планове.

B2    Може да разбира основните идеи в сложен текст, конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии в своята област на специализация. Може да общува с известна непринуденост и лекота, които  позволяват нормален контакт, без напрежение за двете страни. Може да създаваа ясен и подробен текст на широк кръг от теми, и да обяснява гледната си точка по актуален въпрос и на предимствата и недостатъците на различните мнения.  

C1   Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове и да долавям напълно смисъла им. Може да се изразява непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Може да използва езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални цели. Може да създава ясен и добре структуриран подробен текст по сложни теми, като умело и организирано излага примери, факти и връзки устройства.  

C2 Може да разбира без усилие всичко чуто или прочетено. Може да резюмира информация от различни писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по подходящ начин. Може да се изразява свободно, плавно и точно, различавайки тънки нюанси в смисъла, дори в най-сложните ситуации.

За повече информация:
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf